IKON

266 tekstów – auto­rem jest IKON.

Gdy za­pytają cię czym jest ho­nor, wskaż im las i opo­wiedz his­to­rię Wilków.

1 mar­ca Na­rodo­wy Dzień Pa­mięci Żołnie­rzy Wyklętych
CHWAŁA BO­HATE­ROM!

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 lutego 2018, 21:57

Stra­cony głos wy­borców może stać się niemym krzy­kiem przyszłych pokoleń. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2018, 18:51

Białe pla­my his­to­rii to często kałuże ludzkiej krwi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lutego 2018, 18:15

Gdy naszą drogą sta­nie się Chrys­tus, przes­ta­niemy chodzić na skróty. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lutego 2018, 10:29

His­to­ria i po­lity­ka chodzą włas­ny­mi dro­gami, ale tyl­ko jed­na z nich jest drogą bez powrotu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2018, 17:36

Od śmier­ci Je­zusa niewiele się zmieniło.
Poz­na­jemy go na  Amen , a cza­sem na wylot. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2018, 08:41

Marcowe zapalenie migdałków

Ból gardła nag­le złapał Was
Wy­bielić wrzas­kiem swoich prawd
Wuj­ka Sta­lina dob­rych rad
Po­laków w ubec­kich ka­tow­niach prać!

Gwiaz­da wska­zała drogę Wam
Nie był nią pokój a sam gwałt.
Przeszkodą wyklęte doły śmierci,
Choć wy­leciały Wam z pamięci! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 lutego 2018, 19:47

An­ty­semi­tyzm stał się sys­te­mem gos­po­dar­czym bu­dowa­nym na słabości i niewie­dzy narodów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2018, 14:05

Człowiek, który nie dorósł do człowie­czeństwa mie­rzy z bro­ni.

de­dy­ko­wa­ne Przed­siębior­stwu Holocaust 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2018, 07:49

Człowiek, który po­kochał umysłem, nie nau­czył się jeszcze jak wyk­rze­sywać ogień przy użyciu kamienia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 lutego 2018, 10:50

IKON

IKON

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 marca 2018, 14:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Białe pla­my his­to­rii to [...]

2 marca 2018, 15:52IKON sko­men­to­wał tek­st W drodze do nieba, [...]

2 marca 2018, 10:11IKON sko­men­to­wał tek­st Kark

1 marca 2018, 20:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Gdy za­pytają cię czym [...]

1 marca 2018, 15:43IKON sko­men­to­wał tek­st Jeśli pa­mięć wciąż żywa nie [...]

1 marca 2018, 09:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Białe pla­my his­to­rii to [...]

1 marca 2018, 09:40kati75 sko­men­to­wał tek­st Gdy za­pytają cię czym [...]

28 lutego 2018, 21:58IKON sko­men­to­wał tek­st Gdy za­pytają cię czym [...]

28 lutego 2018, 21:57IKON do­dał no­wy tek­st Gdy za­pytają cię czym [...]